Alfabetyczna lista usług

Z

Zgoda właściciela nieruchomości na wycinkę drzew lub krzewów

Zgoda dotyczy posiadaczy gruntów stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry albo będących w wieczystym użytkowaniu Gminy Tarnowskie Góry. Stanowi ona załącznik do wniosku o uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów w Starostwie Powiatowym w Tar...

Złożenie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

Ustalenie podstaw reklamacji w celu jej uwzględnienia lub odrzucenia, reklamacja może dotyczyć:
- pominięcia wyborcy w rejestrze wyborców,
- wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania,
- niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestr...

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- w formie pisemnej – w drodze złożenia w siedzibie organu dowolnej gminy wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskoda...

Zmiana imienia i nazwiska

  Zmiana imienia lub nazwiska obywatela polskiego na inne wskazane przez niego imię lubnazwisko może nastąpić na jego uzasadniony wniosek.Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanucywilnego.Osoby zamieszkałe po...

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Zmianę w licencji dokonuje się na podstawie złożonego wniosku.
Wniosek wraz z załącznikami złożyć należy w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, przy  ul. Rynek 4, parter, pok. Nr 3 lub w punkcie Kancelarii Ogólnej, przy ul. Sienki...

Zwrot dowodu osobistego

- osoba w razie utraty obywatelstwa polskiego zwraca dowód osobisty organowi, który wydał ten dokument, albo właściwemu ze względu na miejsce pobytu konsulowi,
- osoba, na której ciąży obowiązek zgłoszenia zgonu stosownie do przepisów prawa o aktach sta...

Zwrot opłaty skarbowej