Najpopularniejsze usługi

Zasiłek szkolny

Wydawanie nalepki określającej rodzaj paliwa służącego do napędu pojazdu

Nalepkę wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela lub posiadacza pojazdu.
Nalepkę należy umieścić wewnątrz pojazdu, w prawym dolnym rogu przedniej szyby obok nalepki kontrolnej. W ...

Zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym

-Zawieszeniu na okres nie dłuższy niż 14 dni w warstwie elektronicznej dowodu osobistego podlegają zamieszczone certyfikaty, licząc od dnia dokonania zgłoszenia. Jeżeli w tym okresie nie nastąpi cofnięcie zawieszenia tych certyfikatów, certyfikaty te or...

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

ustalenie danych,  - uzyskanie zgody na udostępnienie danych, w sytuacjach, gdy przepis tego wymaga,  - zwolnienie z opłat za udostępnienie danych dotyczy wyłącznie: organów prokuratury, Policji, Komendanta Głównej Straży Granicznej, Szefa Służby Wywiad...

Zgoda rodziców na udział ucznia w zajęciach z religii lub etyki

Zwrot opłaty skarbowej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zwrot opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty, nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji)...