Nazwa usługi: Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
   
Kogo dotyczy: Wnioskodawcy
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916)
Rozporządzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 713)
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową, w związku ze zmianą danych w niej zawartych.
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty.
   
Opłaty: Za zmianę licencji pobiera się opłaty:
- licencja ważna na okres 2 do 15 lat – opłata w wysokości 20,00zł
- licencja ważna na okres do 30 lat – opłata w wysokości 25,00zł
- licencja ważna na okres do 50 lat – opłata w wysokości 30,00zł

Opłaty można dokonać:
- w Kasie Budżetowej Urzędu Miejskiego ul. Rynek 4, pok. Nr 2
- w Kasie Ogólnej w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2, parter, pok. Nr 8
lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach zamieszczony na stronie www.bip.tarnowskiegory.pl.
   
Czas załatwienia sprawy: Sprawa załatwiana jest w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku w Urzędzie, w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
   
Tryb odwoławczy: W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który licencję wydał.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 832