Nazwa usługi: Orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
   
Kogo dotyczy: Wnioskodawcy
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.)
- Art. 88
Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz. U. z 2011 r. Nr 64 poz. 333)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
- Art. 35 par. 2-3
- Art. 104 par. 1
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek żołnierza, w którym zamieszcza się: - nazwisko i imię (imiona), numer PESEL, adres zamieszkania żołnierza oraz stopień jej pokrewieństwa względem członka rodziny; - nazwisko i imię (imiona), numer PESEL oraz adres zamieszkania członka rodziny; - uzasadnienie konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny. Załączniki: zaświadczenie Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Gliwicach o powołaniu do odbycia zasadniczej służby wojskowej Jeden z poniższych dokumentów: - dokument stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji członka rodziny, - dokument stwierdzający, że członek rodziny wymagający opieki nie ukończył 16 roku życia lub ukończył 75 lat, - prawomocne orzeczenie sądu, z którego wynika obowiązek sprawowania opieki nad członkiem rodziny.
   
Opłaty: nie pobiera się
   
Czas załatwienia sprawy: w ciągu miesiąca, gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
w ciągu dwóch miesięcy, gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana
   
Tryb odwoławczy: od decyzji przysługuje żołnierzowi odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 457