Nazwa usługi: Podział nieruchomości
   
Kogo dotyczy: Wnioskodawcy
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarcze nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)
Ustawa
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziału nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663 z późn. zm.)
   
Wymagane dokumenty:
     
  Opłaty:
     
  Czas załatwienia sprawy: I etap – wydanie postanowienia – do 30 dni
  II etap – po dostarczeniu przez stronę mapy z projektem podziału nieruchomości decyzja wydawana jest do 30 dni.
     
  Tryb odwoławczy: I etap - stronie przysługuje zażalenie ma postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

  II etap- stronie przysługuje odwołanie od decyzji dotyczącej podziału nieruchomości do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

  Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.): w trakcie biegu terminu odwołania strona może zrzec się prawa wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
     
  Wybór podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 1266