Nazwa usługi: Rozgraniczenie nieruchomości
   
Kogo dotyczy: Wnioskodawcy
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.)
   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
   
Opłaty:
   
Czas załatwienia sprawy: I etap – postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie – od 14 do 30 dni od zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego.
II etap – wydanie decyzji o rozgraniczeniu po złożeniu dokumentacji przez geodetę uprawnionego do przeprowadzenia rozgraniczenia i włączeniu dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: I etap – na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości nie służy zażalenie
II etap – po wydaniu decyzji - strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania akt sprawy sądowi.
Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.): w trakcie biegu terminu odwołania strona może zrzec się prawa wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 694