Nazwa usługi: Stypendium szkolne - pomoc materialna o charakterze socjalnym
   
Kogo dotyczy: Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Tarnowskie Góry. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. W szczególności przysługuje: -uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie wychowankom publicznych idłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia; - niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2, przysługują również: -uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 20 sierpnia 2013r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów. (Dz. U. z 2016r., poz. 1943, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r., poz. 930)
- Art. 8, ust. 3-13
Ustawa
Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016r., poz. 1518)
- Art. 6, ust. 2, pkt. 2
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r, - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji (Dz. U. z 2005r., Nr 36, poz. 319)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokość świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2015r., poz. 1238)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 1058)
Inne
Uchwała Nr XLV/480/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowskie Góry.
Inne
Uchwała Nr XV/208/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/480/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnowskie Góry.
   
Wymagane dokumenty:
     
  Opłaty:
     
  Czas załatwienia sprawy: Wynika z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1257)
     
  Tryb odwoławczy: Od decyzji administracyjnej służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
     
  Wybór podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 279