Nazwa usługi: Stypendium szkolne - pomoc materialna o charakterze socjalnym
   
Kogo dotyczy: Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Tarnowskie Góry. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
W szczególności przysługuje:
uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia; wychowankom publicznych
i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Świadczenia pomocy materialnej, przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)
Ustawa
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)
- Art. 8 ust. 3-13
Ustawa
Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)
- Art. 6 ust. 2 pkt 2
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r, - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 554)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokość świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358)
Inne
Uchwała Nr XLV/480/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowskie Góry.
Inne
Uchwała Nr XV/208/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/480/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnowskie Góry.
   
Wymagane dokumenty:
     
  Opłaty:
     
  Czas załatwienia sprawy: Wynika z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.)
     
  Tryb odwoławczy: Od decyzji administracyjnej służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
     
  Wybór podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 1190