Nazwa usługi: Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
   
Kogo dotyczy: Wnioskodawcy
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
- Art. 217
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)
- Art. 71 ust. 2 pkt 4
   
Wymagane dokumenty:
     
  Opłaty: za zaświadczenie: 17,0 zł.

  - zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu lub na konto nr 25 1050 1230 1000 0090 3045 9367 (dla wpłacających za granicą INGBPLPW PL25 1050 1230 1000 0090 3045 9367),

  - opłatę skarbową należy uiścić w chwili złożenia wniosku,

  - zwolnienia z opłaty zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).
     
  Czas załatwienia sprawy: w ciągu siedmiu dni od daty złożenia wniosku
     
  Tryb odwoławczy: brak
     
  Wybór podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 900