Nazwa usługi: Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
   
Kogo dotyczy: Inwestorów
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293)
- Art. 4 ust. 2 pkt 1
- Art. 50 ust. 1
Ustawa
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
- Art. 104
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (w załączeniu) wymagane załączniki: jeden egz. aktualnej mapy zasadniczej z elementami ewidencji, przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze wskazanymi granicami terenu objętego wnioskiem oraz obszaru na który ta inwestycja będzie oddziaływać; obejmujących ich najbliższe otoczenie w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszej jednak niż 50m), w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 (mapę można nabyć w Starostwie Powiatowym, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Tarnowskie Góry, ul. Mickiewicza 41), jeden egz. kserokopii aktualnej mapy j/w z naniesioną propozycją lokalizacji obiektów na terenie objętym wnioskiem, 3. zapewnienie dostaw mediów.
   
Opłaty: za decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 107,0 zł (zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu lub na konto nr 31 1090 1825 0000 0001 4381 6486, dla wpłacających za granicą WBKPPLPP PL 31 1090 1825 0000 0001 4381 6486).
- opłatę skarbową należy uiścić w chwili złożenia wniosku
- zwolnienia z opłaty zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.)
   
Czas załatwienia sprawy: - w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku
- w sprawach skomplikowanych – w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku
   
Tryb odwoławczy: do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2076