Nazwa usługi: Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
   
Kogo dotyczy: Inwestorów
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945)
- Art. 4, ust. 2, pkt. 1
- Art. 50, ust. 1
Ustawa
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096, z późn. zm.)
- Art. 104
   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego(w załączeniu) Wymagane załączniki: - 1 egz. aktualnej mapy zasadniczej z elementami ewidencji, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z określonymi granicami terenu objętego wnioskiem; - zapewnienie dostawy mediów lub umowy o dostawę mediów - w szczególnych przypadkach pełnomocnictwo lub wyciąg z KRS-u
   
Opłaty: za decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 107,0 zł (zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu lub na konto nr 25 1050 1230 1000 0090 3045 9367).
- opłatę skarbową należy uiścić w chwili złożenia wniosku
- zwolnienia z opłaty zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.)
   
Czas załatwienia sprawy: - w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku
- w sprawach skomplikowanych – w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku
   
Tryb odwoławczy: do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1447