Nazwa usługi: Wpis do ewidencji niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego
   
Kogo dotyczy: osoby fizyczne i prawne w rozumieniu kodeksu cywilnego
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)
- Art. 82-84
- Art. 89a
Rozporządzenie
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161 poz. 1080 z późn. zm.)
   
Wymagane dokumenty:
  • Dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy: kopia dowodu osobisatego potwierdzona z a zgodność przez wnioskodawcę w przypadku osoby, wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osoby prawnej.
  • Dokument potwierdzajacy prawo do dysponowania lokalem - umowa najmu, akt własności lub inny dowód potwierdzajacy prawo do lokalu.
  • Organizacja formy wychowania przedszkolnego opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2010r. Nr 161, poz. 1080 z późn. zm.)
  • Informacja o warunkach lokalowych zgodnie z art. 82 ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty (załącznik nr 1 do wniosku) wraz z opiniami właściwego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o spełnianiu w budynku placówki określonych prawem wymogów bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy.
  • Charakterystyka wyposażenia dydaktycznego - oświadczenie (załacznik nr 2 do wniosku).
  • Wykaz kadry pedagogicznej przewidzianej do zatrudnienia w placówce zawierający informacje dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi oraz wskazanie osoby pelniacej funkcję dyrektora - załącznik nr 3 do wniosku).
  • Dane do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonego przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą z dnia 15.04.2011r. o systemie informacji oświatowej (t,j.Dz.U. z 2015r. poz. 45 z późn.zm.) - załacznik nr 4 do wniosku.
   
Opłaty:
   
Czas załatwienia sprawy: Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia (złożenia wymaganych dokumentów) oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu
   
Tryb odwoławczy: W przypadku decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub o wykreśleniu wpisu do ewidencji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 699