Lista spraw

Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie

dotyczy opłaty przekształceniowej z tytułu przekształcenia z dniem 1 stycznia 2019r. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jedno lub wielorodzinnym. Właściciel gruntu w każdym czasie tr...

Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości

​Wymagane dokumenty:
wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren.

Wymagane załączniki:- mapa sytuacyjno-ewidencyjna z naniesionym projektem inwestycji,- pełnomocnictwo do występowania w imieniu inwestora (jeśli zachodzi taka konieczność),- zez...

wyników