Zarejestruj się

Identyfikator

Dane podstawowe

Siła hasła:

Zgody

Wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., (dalej jako Rozporządzenie 2016/679) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry, Adres: ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry), kontakt mailowy: sekretariat@tarnowskiegory.pl, kontakt telefoniczny: 32 393 36 10;

  2. Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim pracuje w budynku Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ulicy Sienkiewicza 2, pokój nr 10, kontakt mailowy: iod@um.tgory.pl kontakt telefoniczny 32 393 37 56;

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z zarejestrowaniem skrzynki kontaktowej w celu korzystania z usług świadczonych przez Platformę e-urzad (podstawa prawna przetwarzania - wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, art. 6 ust. 1 lit. e wyżej cytowanego Rozporządzenia, ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne);

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu usunięcia skrzynki kontaktowej z platformy e-urzad.

  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone podmiotom przetwarzającym, realizującym na rzecz Administratora, zadania w zakresie utrzymania platformy e-urzad oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie;

  7. Podanie przez Panią/a danych osobowych oznaczonych gwiazdką w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do zarejestrowania skrzynki kontaktowej. Wypełnienie pozostałych pól formularza jest dobrowolne i pozwala na korzystanie z dostępnych funkcji skrzynki. Każdy użytkownik, po zalogowaniu ma możliwość wykonania samodzielnej edycji profilu tj. dodania lub usunięcia tych danych, które nie stanowią danych

Oświadczam, że zapoznałem się i zgadzam się z regulaminem