Najpopularniejsze usługi

Odbiór dowodu osobistego

Dowód Osobisty odbiera się w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek. Dowód odbiera :- wnioskodawca (składający wniosek w swoim imieniu )- rodzic / opiekun prawny - dowód wydany osobie małoletniej lub osobie ubezwłasnowolnionej,- pełnomocnik leg...

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego

wniosek składa się osobiście, za wyjątkiem: - osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun    prawny;- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod...

Nadanie numeru porządkowego

Wymagana załączniki:I etap - dla budynku wybudowanego - 2 egz. orginałów mapy z pomiaru powykonawczego budynku, zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy i dopuszczeniu budynku do użytku (do wglądu),II etap - dla budy...

Decyzja o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocz...

Zaświadczenie o ustaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanej działki

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego

Z rejestru stanu cywilnego wydaje się:odpisy zupełne, skrócone i wielojęzyczne aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu),zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.Odpis ...

Dotacje do termomodernizacji budynków jednorodzinnych

Dotację w wysokości stanowiącej 70% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż kwoty ujęte poniżej, można otrzymać na:
a) wymianę źródła ciepła:
- zabudowę kotła węglowego - 7 000 zł
- zabudowę węzła cieplnego - 7 000 zł
- zabudowę kotła ...

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Pracodawca jest obowiązany zawiadomoć Burmistrza Miasta o zawarciu umowy w celu przygotowania zawodowego z pracownikiem młodocianym (druk zawiadomienia w załączeniu). Do zawiadomienia należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zawa...

Bonifikaty (ulgi) od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tarnowskie Góry

Wymagane załączniki:oświadczenie użytkownika wieczystego o wysokości dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego,zaświadczenia o dochodach miesięcznych (brutto) członków gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnie...

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

wyników