Najpopularniejsze usługi

Odbiór dowodu osobistego

Dowód Osobisty odbiera się w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek. Dowód odbiera :- wnioskodawca (składający wniosek w swoim imieniu )- rodzic / opiekun prawny - dowód wydany osobie małoletniej lub osobie ubezwłasnowolnionej,- pełnomocnik leg...

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego

wniosek składa się osobiście, za wyjątkiem: - osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun    prawny;- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod...

Decyzja o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocz...

Nadanie numeru porządkowego

Wymagana załączniki:I etap - dla budynku wybudowanego - 2 egz. orginałów mapy z pomiaru powykonawczego budynku, zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy i dopuszczeniu budynku do użytku (do wglądu),II etap - dla budy...

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Pracodawca jest obowiązany zawiadomoć Burmistrza Miasta o zawarciu umowy w celu przygotowania zawodowego z pracownikiem młodocianym (druk zawiadomienia w załączeniu). Do zawiadomienia należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zawa...

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego

Z rejestru stanu cywilnego wydaje się:odpisy zupełne, skrócone i wielojęzyczne aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu),zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.Odpis ...

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy

Anulowanie czynności materialno - technicznej zameldowania lub wymeldowania osoby z pobytu stałego lub z pobytu czasowego ponad 3 m-ce decyzją administracyjną

- Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie, czy w dacie przyjęcia zgłoszenia meldunkowego zostały spełnione wszystkie przesłanki ustawowe do przyjęcia zgłoszenia,
- W trakcie postępowania może nastąpić przedłużenie terminu ...

wyników