Najpopularniejsze usługi

Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące cudzoziemca - obywatela państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

przyjęcie zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące w oparciu o przedłożone dokumenty, za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad n...

Wymeldowanie z pobytu czasowego oraz zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

przyjęcie zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego w oparciu o przedłożone dokumenty,   przyjęcie zgłoszenia wymeldowania się z miejsca pobytu czasowego składanego w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie d...

Zasiłek szkolny

Zaświadczenie o objęciu działki obszarem rewitalizacji

Zaświadczenie o objęciu działki obszarem rewitalizacji

Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego

Wpis do stałego rejestru wyborców obywateli RP

Wpis do stałego rejestru wyborców obywateli RP

Wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych lub kserokopii dokumentu

Wymagane załączniki:
nie są wymagane

Dokumenty do wglądu:
dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości

Deklaracje i korekty deklaracji: podatku leśnego (dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej)

Deklaracje i korekty deklaracji: podatku leśnego (dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej)

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności lub kserokopii dokumentu

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności lub kserokopii dokumentu

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości