Najpopularniejsze usługi

Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości

​Wymagane dokumenty:
wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren.

Wymagane załączniki:
-mapa zasadnicza z trasą przebiegu inwestycji,- pełnomocnictwo do występowania w imieniu inwestora (jeśli zachodzi taka konieczność),-
- warunki techniczn...

Wnioskowanie o zamianę mieszkania

Wnioskowanie o zamianę mieszkania

Wydawanie decyzji w sprawie pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom.

Wyżej wymieniony tryb postępowania dotyczy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub samotnych:

a) żołnierzy

-odbywających zasadniczą służbę wojskową,

-absolwentów szkół wyższych, odbywających przeszkolenie wojskowe,

-re...

Wymeldowanie z pobytu czasowego oraz zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

przyjęcie zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego w oparciu o przedłożone dokumenty,   przyjęcie zgłoszenia wymeldowania się z miejsca pobytu czasowego składanego w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie d...

Wpis do stałego rejestru wyborców obywateli RP

Wpis do stałego rejestru wyborców obywateli RP

Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące cudzoziemca - obywatela państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

przyjęcie zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące w oparciu o przedłożone dokumenty,     za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca n...

Zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego.

  Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego może być zawarte poza lokalem urzędu stanu cywilnego w dwóch przypadkach na wniosek osoby/osób zamierzających zawrzeć małżeństwo.
1.jeżeli jeden z przyszłych małżonków jest w stanie zagrożenia życ...

Deklaracje i korekty deklaracji: podatku leśnego (dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej)

Deklaracje i korekty deklaracji: podatku leśnego (dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej)

Rejestracja zgonów

Karta zgonu wystawiona przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie. W innym przypadku przez lekarza dokonującego oględzin lub przez inną osobę, powołaną do tej czynności przez właściwego starostę, przy czym koszty oględzin i wystawionego ś...

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności lub kserokopii dokumentu

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności lub kserokopii dokumentu