Najpopularniejsze usługi

Wpisywanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą.

Art. 73.1. Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainetersowanej.

Wydawanie decyzji w sprawie pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom.

Wyżej wymieniony tryb postępowania dotyczy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub samotnych:

a) żołnierzy

-odbywających zasadniczą służbę wojskową,

-absolwentów szkół wyższych, odbywających przeszkolenie wojskowe,

-re...

Wymeldowanie z pobytu czasowego oraz zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

przyjęcie zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego w oparciu o przedłożone dokumenty,   przyjęcie zgłoszenia wymeldowania się z miejsca pobytu czasowego składanego w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie d...

Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące cudzoziemca - obywatela państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

przyjęcie zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące w oparciu o przedłożone dokumenty,     za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca n...

Wpis do stałego rejestru wyborców obywateli RP

Wpis do stałego rejestru wyborców obywateli RP

Rejestracja zgonów

Karta zgonu wystawiona przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie. W innym przypadku przez lekarza dokonującego oględzin lub przez inną osobę, powołaną do tej czynności przez właściwego starostę, przy czym koszty oględzin i wystawionego ś...

Wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych lub kserokopii dokumentu

Wymagane załączniki:
nie są wymagane

Dokumenty do wglądu:
dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości

Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości

​Wymagane dokumenty:
wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren.

Wymagane załączniki:- mapa sytuacyjno-ewidencyjna z naniesionym projektem inwestycji,- pełnomocnictwo do występowania w imieniu inwestora (jeśli zachodzi taka konieczność),- zez...

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności lub kserokopii dokumentu

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności lub kserokopii dokumentu

Zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego.

  Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego może być zawarte poza lokalem urzędu stanu cywilnego w dwóch przypadkach na wniosek osoby/osób zamierzających zawrzeć małżeństwo.
1.jeżeli jeden z przyszłych małżonków jest w stanie zagrożenia życ...