Najpopularniejsze usługi

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim obowiązany jest do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Pi...

Udostępnienie danych archiwalnych z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Wypełniony wniosek o udostępnienie danych z dołączonym kwitem opłaty skarbowej można składać w Kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Rynek 4, pok. Nr 3, w punkcie Kancelarii ogólnej przy ul. Sienkiewicza 2, pok. Nr 1 lub dro...

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

Zgoda rodziców na udział ucznia w zajęciach z religii lub etyki

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych, które powinny być w nim zamieszczone, podlega uzupełnieniu, na podstawie innych aktów stanu cywilnego , akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów m...

Zgoda na wycieczkę szkolną

Sprostowanie aktu stanu cywilnego.

  Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, al...

Zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie

dotyczy opłaty przekształceniowej z tytułu przekształcenia z dniem 1 stycznia 2019r. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jedno lub wielorodzinnym. Właściciel gruntu w każdym czasie tr...

Zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym

-Zawieszeniu na okres nie dłuższy niż 14 dni w warstwie elektronicznej dowodu osobistego podlegają zamieszczone certyfikaty, licząc od dnia dokonania zgłoszenia. Jeżeli w tym okresie nie nastąpi cofnięcie zawieszenia tych certyfikatów, certyfikaty te or...

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

ustalenie danych,  - uzyskanie zgody na udostępnienie danych, w sytuacjach, gdy przepis tego wymaga,  - zwolnienie z opłat za udostępnienie danych dotyczy wyłącznie: organów prokuratury, Policji, Komendanta Głównej Straży Granicznej, Szefa Służby Wywiad...