Najpopularniejsze usługi

Wydawanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Wydawanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej

osoby podlegające obowiązkowi kwalifikacji wojskowej zgłaszają się do kwalifikacji wojskowej na podstawie wezwań imiennych lub w przypadku nie otrzymania wezwania na podstawie Obwieszczenia Wojewody Śląskiego o kwalifikacji wojskowej rozplakatowanego w ...

Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka

Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed konsulem oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w jego akcie urodzenia.Zmia...

Skrócenie terminu wyczekiwania na zawarcie małżeństwa.

Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności w...

Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku

Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy do 3 miesięcy cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

 - za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę,

- zameldowania się w miejscu pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy można...

Wydawanie decyzji w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebedącym żołnierzami rezerwy. odbywającym ćwiczenia wojskowe

Świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych - przysługuje żołnierzo...

Złożenie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

Ustalenie podstaw reklamacji w celu jej uwzględnienia lub odrzucenia, reklamacja może dotyczyć:
- pominięcia wyborcy w rejestrze wyborców,
- wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania,
- niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestr...

Wydanie gadżetów promocyjnych

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji. Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli organ w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. W przypadku rezygnacji z rozpoczęcia...