Najpopularniejsze usługi

Wydawanie nalepki określającej rodzaj paliwa służącego do napędu pojazdu

Nalepkę wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby posiadacza pojazdu.
Nalepkę należy umieścić wewnątrz pojazdu, w prawym dolnym rogu przedniej szyby obok nalepki kontrolnej. W przypadku pojazd...

Zgoda rodziców na udział ucznia w zajęciach z religii lub etyki

Zwrot opłaty skarbowej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zwrot opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty, nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji)...

Wydawanie wniosków o najem mieszkania w mieszkaniowym zasobie gminy – zasady przydziału lokali mieszkalnych

Wymagane dokumenty:
- wniosek o przydział mieszkania w mieszkaniowym zasobie gminy (wzór wniosku stanowi załącznik do karty)

Wymagane załączniki:
- załączniki do wniosku o najem mieszkania, zaświadczenie o posiadanych dochodach, dokumenty potwierdzając...