Najpopularniejsze usługi

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Przyjęcie na dyżur wakacyjny do przedszkola

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy

Anulowanie czynności materialno - technicznej zameldowania lub wymeldowania osoby z pobytu stałego lub z pobytu czasowego ponad 3 m-ce decyzją administracyjną

- Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie, czy w dacie przyjęcia zgłoszenia meldunkowego zostały spełnione wszystkie przesłanki ustawowe do przyjęcia zgłoszenia,
- W trakcie postępowania może nastąpić przedłużenie terminu ...

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych

Duplikaty i odpisy świadectw

Informacje o zwolnieniach i ulgach podatku rolnego (dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej)

Informacje o zwolnieniach i ulgach podatku rolnego (dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej)

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego.

 W razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego, odtwarza się treść aktu stanu cywilnego wraz ze wzmiankami dodatkowymi na wniosek osoby zainteresowanej, organu państwowego lub z urzędu.W razie zaginięcia całości lub części...

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Zgłoszenia dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1.
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospod...

wyników