Najpopularniejsze usługi

Duplikaty i odpisy świadectw

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry

Anulowanie czynności materialno - technicznej zameldowania lub wymeldowania osoby z pobytu stałego lub z pobytu czasowego ponad 3 m-ce decyzją administracyjną

- Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie, czy w dacie przyjęcia zgłoszenia meldunkowego zostały spełnione wszystkie przesłanki ustawowe do przyjęcia zgłoszenia,
- W trakcie postępowania może nastąpić przedłużenie terminu ...

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Pracodawca jest obowiązany zawiadomoć Burmistrza Miasta o zawarciu umowy w celu przygotowania zawodowego z pracownikiem młodocianym (druk zawiadomienia w załączeniu). Do zawiadomienia należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zawa...

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego.

 W razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego, odtwarza się treść aktu stanu cywilnego wraz ze wzmiankami dodatkowymi na wniosek osoby zainteresowanej, organu państwowego lub z urzędu.W razie zaginięcia całości lub części...

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Zgłoszenia dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1.
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospod...

Informacje o zwolnieniach i ulgach podatku rolnego (dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej)

Informacje o zwolnieniach i ulgach podatku rolnego (dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej)

Wydawanie wniosków o najem mieszkania w mieszkaniowym zasobie gminy – zasady przydziału lokali mieszkalnych

Wydawanie wniosków o najem mieszkania w mieszkaniowym zasobie gminy – zasady przydziału lokali mieszkalnych

Zapisy do żłobka / przedszkola / szkoły (podstawowej, liceum)

wyników