Najpopularniejsze usługi

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry

Anulowanie czynności materialno - technicznej zameldowania lub wymeldowania osoby z pobytu stałego lub z pobytu czasowego ponad 3 m-ce decyzją administracyjną

- Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie, czy w dacie przyjęcia zgłoszenia meldunkowego zostały spełnione wszystkie przesłanki ustawowe do przyjęcia zgłoszenia,
- W trakcie postępowania może nastąpić przedłużenie terminu ...

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych

Dane o zwolnieniach i ulgach podatku rolnego (dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej)

Dane o zwolnieniach i ulgach podatku rolnego (dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej)

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego.

 W razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego, odtwarza się treść aktu stanu cywilnego wraz ze wzmiankami dodatkowymi na wniosek osoby zainteresowanej, organu państwowego lub z urzędu.W razie zaginięcia całości lub części...

Wydawanie wniosków o najem mieszkania w mieszkaniowym zasobie gminy – zasady przydziału lokali mieszkalnych

Wydawanie wniosków o najem mieszkania w mieszkaniowym zasobie gminy – zasady przydziału lokali mieszkalnych

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wszelkie informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi znajdują się pod adresem strony internetowej www.odpady.tarnowskiegory.pl

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Zgłoszenia dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1.
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospod...

wyników