Najpopularniejsze usługi

Nadanie odznaki państwowej – Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

 Ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960r. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim i są obywatelami polskimi.Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadaje Prezydent Rzeczyposp...

Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały obywatela RP.

przyjęcie zgłoszenia pobytu stałego w oparciu o przedłożone dokumenty, za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę, za...

Duplikaty i odpisy świadectw

Informacje o zwolnieniach i ulgach podatku leśnego (dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej)

Wymagane dokumenty:
- deklaracje w sprawie podatku leśnego" wraz z danymi o zwolnieniach

Dokumenty do wglądu:
akty notarialne, odpisy ksiąg wieczystych, wypisy z ewidencji gruntów

Opłaty:
- brak

Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Decyzja w sprawie wymiaru podatku rolnego (dotyczy osób fizycznych)

Decyzja w sprawie wymiaru podatku rolnego (dotyczy osób fizycznych)

Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Deklaracje i korekty deklaracji: podatku rolnego (dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej)

Deklaracje i korekty deklaracji: podatku rolnego (dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej)

Zezwolenie na świadczenie usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zezwolenie na świadczenie usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

wyników