Najpopularniejsze usługi

Zmiana imienia i nazwiska

  Zmiana imienia lub nazwiska obywatela polskiego na inne wskazane przez niego imię lubnazwisko może nastąpić na jego uzasadniony wniosek.Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanucywilnego.Osoby zamieszkałe po...

Rejestracja małżeństwa - zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym ze skutkami cywilnymi

 Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo przed duchownym kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłyc...

Rejestracja małżeństwa - zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC

art.1.1  Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński.

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka.

Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeśli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo domniemanie takie zostało obalone.

Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć osoba, która ukończyła szesnaście lat i nie istnieją po...

Decyzja w sprawie umorzenia zaległości podatkowej - dla przedsiębiorców

Zasiłek szkolny

Opiniowanie planu ruchu zakładu górniczego

Po złożeniu wniosku oraz planu ruchu wydawana jest opinia w formie postanowienia.
Plan ruchu zakładu górniczego zatwierdza właściwy organ nadzoru górniczego, w drodze decyzji, po uzyskaniu opinii Burmistrza Miasta.

Decyzja w sprawie: umorzenia, odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami (dotyczy osób fizycznych będących podatnikami podatku od nieruchomości)

Decyzja w sprawie: umorzenia, odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami (dotyczy osób fizycznych będących podatnikami podatku od nierucho...

Decyzja w sprawie wymiaru podatku leśnego (dotyczy osób fizycznych)

Decyzja w sprawie wymiaru podatku leśnego (dotyczy osób fizycznych)

Zaświadczenie o stanie cywilnym.

Z rejestru stanu cywilnego wydaje się zaświadczenie o stanie cywilnym. Zaświadczenie o stanie cywilnym stanowi oznaczenie stanu cywilnego jako sytuacji osoby w odniesieniu do małżeństwa.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym składa się do w...