Najpopularniejsze usługi

Decyzja w sprawie wymiaru podatku leśnego (dotyczy osób fizycznych)

Decyzja w sprawie wymiaru podatku leśnego (dotyczy osób fizycznych)

Rejestracja małżeństwa - zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym ze skutkami cywilnymi

 Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo przed duchownym kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłyc...

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Organ administracji udostępnia informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w jego posiadaniu lub dla niego przeznaczone.

Udostępnienie protokołów z prac Rady Miejskiej

brak

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Wymagane załączniki:
1. opinie właściwych miejscowo komendantów powiatowych (miejskich) Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz  kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (po...

Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego

Decyzja w sprawie umorzenia zaległości podatkowej - dla przedsiębiorców

Rejestracja małżeństwa - zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC

art.1.1  Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński.

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Informację przedkłada osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, wykorzystująca wyroby zawierające azbest. Informację wypełnia się w oparciu o „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, której wzór określa załącznik ...

Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Decyzję wydaje się na wniosek osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub członka jego rodziny ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym, który nie ukończył s...