Nazwa usługi: Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
   
Kogo dotyczy: Osób uprawnionych do otrzymania odpisów i zaświadczeń zgodnie z art. 45 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2224)
- Art. 45
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu). dokument wykazujący interes prawny - w przypadku osób, które nie są rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami, rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy,
   
Opłaty: Opłata skarbowa za wydanie:
odpisu skróconego aktu stanu cywilnego: 22 PLN.
odpisu skróconego wielojęzycznego aktu stanu cywilnego: 22 PLN.
odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego: 33 PLN.
odpis skrócony aktu stanu cywilnego wydawany z urzędu, bezpośrednio po sporządzeniu aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu, osobie zgłaszającej to zdarzenie, nie podlega opłacie skarbowej.
opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia: 24 PLN.
opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.
Wpłatę opłaty skarbowej można dokonać w Kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2 lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego. Konto do dokonywania opłat skarbowych: Nr 31 1090 1825 0000 0001 4381 6486.
   
Czas załatwienia sprawy: Jeżeli wniosek o wydanie odpisu z akt stanu cywilnego zostanie złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, w którym nastąpiła rejestracja aktów stanu cywilnego, odpis aktu i zaświadczenie wydaje się w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli wniosek o wydanie z odpisu z akt stanu cywilnego zostanie złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, w którym nie nastąpiła rejestracja aktów stanu cywilnego, odpis aktu i zaświadczenie wydaje się w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
Odmowa wydania zaświadczenia o stanie cywilnym następuje w formie decyzji administracyjnej, wydanej w terminie 1 miesiąca, a w szczególnie skomplikowanych sprawach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
   
Tryb odwoławczy: Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania zaświadczenia.
Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego.Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
przy pomocy formularza elektronicznego, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, o ile Odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP, pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach
O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 3450