Nazwa usługi: Oświadczenie o nazwisku dziecka zlożone w trybie art. 90.1 K.R.O.
   
Kogo dotyczy: nadania nazwiska dziecku
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.)
   
Wymagane dokumenty:
  • Dokumenty tożsamości matki dziecka i jej męża oraz dokument tożsamości lub legitymacja szkolna dziecka, jeżeli do zmiany nazwiska wymagana jest zgoda dziecka (do wglądu).
   
Opłaty:
   
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki
   
Tryb odwoławczy: Odmowa dokonania w/w czynności następuje w formie decyzji kierownika urzędu stanu cywilnego, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 528