Nazwa usługi: Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
   
Kogo dotyczy: Osób, które po rozwodzie chcą wrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz. 59 z późn. zm.)
- Art. 59
Ustawa
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1264)
   
Wymagane dokumenty:
  • Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o rozwodzie i prawomocności wyroku rozwodowego, gdy akt małżeństwa został sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego niż Tarnowskie Góry Dokumenty do wglądu: Dowód osobisty osoby składającej w/w oświadczenie
   
Opłaty: Czynności urzędowe - 11,00 zł. Wpłatę opłaty skarbowej można dokonać w Kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2 lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego. Konto do dokonywania opłat skarbowych: Nr 25105012301000009030459367.
   
Czas załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki
   
Tryb odwoławczy: Odmowa dokonania w/w czynności następuje w formie decyzji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od daty doręczenia
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 540