Nazwa usługi: Przyjmowanie przez Burmistrza Miasta i Zastępców Burmistrza interwencji, petycji, skarg lub wniosków mieszkańców
   
Kogo dotyczy: osoba, która chce się spotkać z Burmistrzem Miasta lub zastępcami Burmistrza Miasta
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
Ustawa
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
Ustawa
ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46)
Inne
Zarządzenie Nr 322/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 03.09.2015r. w sprawie określenia jednolitej procedury rozpatrywania skarg, wniosków, petycji i interwencji stosowanej w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach.
   
Wymagane dokumenty:
     
  Opłaty:
     
  Czas załatwienia sprawy: Burmistrz Miasta oraz zastępcy Burmistrza przyjmują interwencje, petycje, skargi oraz wnioski mieszkańców tj. Burmistrz Miasta przyjmuje mieszkańców w poniedziałki w godzinach 14.00-16.00 (w budynku Urzędu Miejskiego, przy ul. Rynek 4, I piętro, pok Nr 17), Zastępy Burmistrza przyjmują mieszkańców we wtorki w godz. 13.00-15.00 (w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2, I piętro pk. 36). Interwencje przyjmowane są na podstawie wcześniejszych zapisów dokonywanych w Sekretariatach Urzędu. Burmistrz i jego zastępcy w sprawach zgłoszonych przez mieszkańców udzielają niezbędnych wyjaśnień i informacji stronie na miejscu. W przypadku, gdy załatwienie spraw wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień przez merytoryczny wydział, Burmistrz (zastępcy) spisując przedstawioną przez wnoszącego sprawę w protokole zaznaczają jednocześnie czy sprawa jest skargą, wnioskiem, petycją lub interwencją. Mieszkańcy mogą również składać pisemnie petycje, skargi lub wnioski w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach.
     
  Tryb odwoławczy: brak
     
  Wybór podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 1018