Nazwa usługi: Udzielenie i zmiane licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
   
Kogo dotyczy: Wnioskodawcy
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140)
Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
Rozporządzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r.. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916)
Rozporządzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377)
   
Wymagane dokumenty:
  • Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty za wydanie licencji
  • Wypełniony formularz wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
  • Zaświadczenie o niekaralności wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku - dotyczy przedsiębiorców osobiście wykonujących przewóz oraz zatrudnionych kierowców
   
Opłaty: Okres ważności licencji od 2 do 15 lat - 200,00 zł. Jeden pojazd samochodowy (11%) - 22,00 zł. Razem 222,00 zł.
Okres ważności licencji od 15 do 30 lat - 250,00 zł. Jeden pojazd samochodowy (11%) - 27,50 zł. Razem 277,50 zł.
Okres ważności licencji od 30 do 50 lat - 300,00 zł. Jeden pojazd samochodowy (11%) - 33,00 zł. Razem 333,00 zł.
• w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, pobiera się jedną opłatę odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd; za wydanie wypisu z licencji opłata wynosi 1% opłaty za licencję za każdy wypis,
• za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłaty w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie licencji.
• za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty jak za udzielenie licencji, natomiast za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty jak za udzielenie licencji.
Opłaty można dokonać w Kasie w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2 pok. Nr 8, lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach zamieszczony na stronie www.bip.tarnowskiegory.pl
   
Czas załatwienia sprawy: Sprawa załatwiana jest w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku w Urzędzie, w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
   
Tryb odwoławczy: W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który licencję wydał.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1108