Nazwa usługi: Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)
   
Wymagane dokumenty:
  • Ubiegający się o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych wnosi podanie do organu podatkowego.
  • Regulacje prawne w sprawie formy składania podań zawarte są w art. 168 § 2 ustawy Ordynacja Podatkowa. Podanie powinno zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi oraz jej adresu, a także czynić zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych. Wniosek w sprawie przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych wymaga wyczerpującego sformułowania żądań. Ponadto wniosek winien zawierać wskazanie okoliczności, w związku z którymi wnioskodawca nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań podatkowych oraz argumenty uzasadniające udzielenie ulgi.
  • Wszystkie okoliczności wymienione we wniosku, które zdaniem strony wnoszącej uniemożliwiają regulowanie zobowiązań muszą być udowodnione dołączonymi dokumentami. Należy przez to rozumieć, że np. wnioskodawca powołujący się na trudną sytuację materialną winien to udokumentować poprzez dostarczenie wszystkich będących w jego posiadaniu (np. rachunków, umów kredytowych, protokołów z poniesionych szkód wywołanych zdarzeniami losowymi lub chorobą, decyzji z korzystania pomocy społecznej itp.)
  • Do wniosku należy dołączyć: • oświadczenie o stanie majątkowym, • kserokopie dokumentów obrazujących sytuację materialno-bytową podatnika i członków jego rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (w tym kserokopie dowodów obrazujących uzyskiwane dochody i ponoszone wydatki). • inne na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.
   
Opłaty: • Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwo albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
Zapłatę opłaty skarbowej w kwocie określonej wyżej należy uiścić gotówką w Kasie Urzędu Miejskiego (ul. H. Sienkiewicza 2 pok. Nr 10 lub w Kasie Podatkowej ul. Rynek 4) albo na konto Gminy Tarnowskie Góry ING Bank Śląski S.A. Nr 25 1050 1230 1000 0090 3045 9367.
   
Czas załatwienia sprawy: Sprawę realizuje się w postępowaniu podatkowym, zakończonym decyzją. Za datę wszczęcia postępowania uważa się datę złożenia wniosku do organu podatkowego. Postępowanie realizuje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania. Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 813