Nazwa usługi: Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców.
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657 z późn. zm.)
Rozporządzenie
rozporządzenie MSWiA z dnia 05 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 836)
Rozporządzenie
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482)
Ustawa
ustawa z dnia 14 zerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o udostępnienie danych /według wzoru/, dowód wpłaty opłaty za udostępnienie danych
   
Opłaty: opłata za udostępnienie danych do celów badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku ustalana jest według ustalonego wzoru,
opłata za udostępnienie danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji za pomocą urządzeń teletransmisji wynosi 0.30 zł od jednej weryfikacji,
opłata za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL wynosi 31 zł w przypadku udostępnienie danych na wniosek złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej płatna w kasie organu udostępniającego dane lub na jego rachunek bankowy: nr konta: ING Bank Śląski S.A. 20 1050 1142 1000 0024 2956 4764 (dla wpłacających za granicą - INGBPLPW 20 1050 1142 1000 0024 2956 4764
   
Czas załatwienia sprawy: w ciągu miesiąca, gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
w ciągu dwóch miesięcy, gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana.
   
Tryb odwoławczy: odwołanie od decyzji w sprawie odmowy udostępnienia danych składa się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 603