Nazwa usługi: Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2523)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2015 r. poz. 1388)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)
   
Wymagane dokumenty:
  • 1.Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
  • 2.Dokument potwierdzający interes prawny do uzyskania danych – kserokopia, oryginał do wglądu. Dokumentem potwierdzającym interes prawny mogą być w szczególności: wezwania sądowe, wezwania komornicze, umowy, wezwania do zapłaty, faktury, wyroki sądowe. Dokumenty te są wymagane jeżeli żądanie danych nie wynika wprost z przepisów prawa.
  • 3.Dowód wniesienia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.
  • 4.Pełnomocnictwo – jeżeli wniosek składany jest w czyimś imieniu – dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz opłata skarbowa z tytułu udzielenia pełnomocnictwa.
   
Opłaty: Opłata za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL wynosi 31 zł (nie jest to opłata skarbowa).
Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.

Opłat za udostępnienie danych jednostkowych dokonywać można:
- w kasach tutejszego urzędu przy ul. Rynek 4 lub przy ul. H. Sienkiewicza 2 pok. Nr 10,
- przelewem na rachunek bankowy 20 1050 1142 1000 0024 2956 4764 .

W przypadku działania przez pełnomocnika obowiązuje ponadto opłata skarbowa:
17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można:
- w kasach tutejszego urzędu przy ul. Rynek 4 lub przy ul. H. Sienkiewicza 2 pok. Nr 10,
- przelewem na rachunek bankowy 25 1050 1230 1000 0090 3045 9367

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.
   
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie, a w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 699