Nazwa usługi: Zameldowanie osoby na pobyt stały lub na pobyt czasowy decyzją administracyjną
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397)
- Art. 31 ust. 1-2
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
- Art. 35 par. 2-3
- Art. 104 par. 1
Ustawa
Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)
- Art. 1 ust. 1 lit. a
   
Wymagane dokumenty:
  • podanie o zameldowanie, zawierające dane osoby podlegającej zameldowaniu, uzasadnienie. Załączniki: wypełniony i podpisany "formularz zgłoszenia pobytu stałego" lub „zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące", dokument (oryginał) potwierdzający tytuł prawny do mieszkania (wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu).
   
Opłaty: - wydanie decyzji administracyjnej – 10 zł
- wpłaty opłaty skarbowej gotówką dokonuje się w Kasie Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Rynek 4, w punkcie przyjmowania wpłat w Urzędzie Miejskim przy ul. Sienkiewicza 2, pok. Nr 8 albo na rachunek Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach - ING Bank Śląski S.A nr 25 1050 1230 1000 0090 3045 9367

- obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.
- wyłączenia/zwolnienia z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.
   
Czas załatwienia sprawy: w ciągu miesiąca, gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
w ciągu dwóch miesięcy, gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana
   
Tryb odwoławczy: odwołanie od decyzji składa się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 663