Nazwa usługi: Anulowanie czynności materialno - technicznej zameldowania lub wymeldowania osoby z pobytu stałego lub z pobytu czasowego ponad 3 m-ce decyzją administracyjną
   
Kogo dotyczy: Obywatel RP
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397)
- Art. 31 ust. 1
Ustawa
ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
- Art. 35 par. 2-3
- Art. 104 par. 1
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)
- Art. 1 ust. 1 lit. a
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek - Załączniki: dokument /oryginał/ potwierdzający tytuł prawny do mieszkania /wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
   
Opłaty: - wydanie decyzji administracyjnej: opłata skarbowa - 10zł

- wpłaty opłaty skarbowej gotówką dokonuje się w Kasie Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Rynek 4, w punkcie przyjmowania wpłat w Urzędzie Miejskim przy ul. Sienkiewicza 2, pok. Nr 8 albo na rachunek Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach - Santander Bank Polska S.A. nr 31 1090 1825 0000 0001 4381 6486.
   
Czas załatwienia sprawy: - w ciągu miesiąca gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
- w ciągu dwóch miesięcy, gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana
   
Tryb odwoławczy: - odwołanie od decyzji składa się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
- nie pobiera się opłaty za odwołanie
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1774