Nazwa usługi: Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
   
Kogo dotyczy: Obywatel RP
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 653 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. (Dz. U. z 2020 r. poz. 31)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego. (Dz. U. z 2019 r. poz. 400)
   
Wymagane dokumenty:
 • Wypełniony formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 • Dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport (w przypadku nie posiadania dowodu osobistego),
 • Osoby, które otrzymały polskie obywatelstwo, powinny przedstawić dokument podróży (paszport) lub inny dokument stwierdzający tożsamość. W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną wymagany dokument należy okazać przy odbiorze dowodu osobistego,
 • W przypadku złożenia wniosku w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych dowód osobisty lub dokument paszportowy rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora – do wglądu,
 • W przypadku złożenia wniosku przez opiekuna prawnego lub kuratora w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokument potwierdzający opiekę prawną – do wglądu,
 • Jedna fotografia,
 • W przypadku gdy dane zawarte we wniosku budzą wątpliwości organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.
 • W przypadku osobistego składania wniosku:
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, wówczas załącza się orzeczenie o niepełnosprawności. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, wówczas załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP. Fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie ww wymogów, a także fotografia dziecka do 5 roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 • W przypadku elektronicznego składania wniosku:
 • plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492x633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35x45 mm,
 • jeżeli zdjęcie osoby przedstawia ją w okularach z ciemnymi szkłami lub osobę w nakryciu głowy należy przesłać zeskanowane orzeczenia lub zaświadczenia,(oryginał orzeczenia lub zaświadczenia składa się przy odbiorze),
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz załączniki muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.
 • Uwaga! Obywatel polski po zawarciu związku małżeńskiego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku ubiegania się o dokument tożsamości, obowiązany jest do transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego tj. wpisania go do polskich ksiąg stanu cywilnego. Patrz opis usługi: Wpisywanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą.
   
Opłaty: Nie pobiera się.
   
Czas załatwienia sprawy: W ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony.
   
Tryb odwoławczy: - Odwołanie w sprawie odmowy wydania dowodu osobistego składa się za pośrednictwem Burmistrza Miasta do Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
- W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
- Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 3824