Nazwa usługi: Odbiór dowodu osobistego
   
Kogo dotyczy: Obywatel RP
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 653 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. (Dz. U. z 2020 r. poz. 31)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
   
Wymagane dokumenty:
 • - Osoba odbierająca dowód przedkłada dotychczasowy dowód osobisty (który podlega unieważnieniu w chwili odbioru) lub dokument potwierdzający legalność pobytu osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która nabyła obywatelstwo polskie (dokument ten zwraca przy odbiorze dowodu osobistego).
 • - W przypadku gdy wniosek o wydanie dowodu osobistego jest składany w postaci elektronicznej, tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego potwierdza się przy odbiorze dowodu osobistego poprzez przedłożenie dotychczasowego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego. W przypadku nie przedstawienia wspomnianych dokumentów organ gminy ustala tożsamość osoby na podstawie danych zawartych w dostępnych rejestrach publicznych
 • -Dowód osobisty lub dokument paszportowy rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora – w przypadku odbioru dowodu osobistego w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych – do wglądu.
 • - W przypadku odbioru dowodu osobistego przez opiekuna prawnego lub kuratora w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokument potwierdzający opiekę prawną – do wglądu.
 • - W przypadku gdy wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w siedzibie organu gminy, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku – w sytuacji uprzedniego powiadomienia organu gminy o tym fakcie lub przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego w miejscu przebywania wnioskodawcy – w sytuacji uprzedniego powiadomienia organu gminy o niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością - dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa szczególnego – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa dowód osobisty pełnomocnika, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument.
 • - Przy odbiorze dowodu osobistego z warstwą elektroniczną wyłącznie posiadacz może ustalić kody PIN 1 i PIN 2 i odebrać kod PUK.
 • - Ustalić kody PIN 1 i PIN 2 oraz odebrać kopertę zawierającą kod PUK może wyłącznie posiadacz dowodu osobistego, w tym również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz małoletni w wieku od 13 do 18 lat.
 • * PIN 1 (4-cyfrowy) – to kod do uwierzytelnienia i zidentyfikowania posiadacza e-dowodu w systemach teleinformatycznych w celu realizacji usług online,
 • * PIN 2 (6-cyfrowy) – to kod do złożenia podpisu osobistego, obywatel aktywuje go w przypadku, gdy podczas składania wniosku o dowód zaznaczył opcję, że chce posiadać certyfikat podpisu osobistego.
 • * Kod PUK wydawany jest wyłącznie posiadaczowi dokumentu z warstwą elektroniczną i służy do odblokowania kodów PIN 1 i PIN 2.
 • - Posiadacz dowodu osobistego z warstwą elektroniczną może aktywować tylko jeden certyfikat i dla niego ustalić kod PIN, a zrezygnować z aktywowania drugiego. Można w dowolnym urzędzie aktywować drugi certyfikat i ustalić kod PIN w okresie ważności dowodu osobistego.
 • - Istnieje możliwość odebrania koperty zawierającej kod PUK bez ustalania kodów lub zrezygnowanie z odbioru koperty zawierającej kod PUK – w tym przypadku koperta zawierająca kod PUK będzie przechowywana w kopercie dowodowej posiadacza dowodu osobistego. W okresie ważności e-dowodu jego posiadacz może w każdym czasie dokonać odbioru koperty z kodem PUK.
 • - Posiadacz dowodu osobistego, w którego warstwie elektronicznej nie zamieszczono certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego, nie otrzymuje kodu PUK, nie ustala również kodów PIN 1 i PIN 2.
 • - Osoba ustalająca kody PIN 1 i PIN 2 powinna zawsze zachować odległość co najmniej 10cm między czytnikiem e-Dowód a rozrusznikiem serca lub wszczepionym defibrylatorem czy innym wrażliwym urządzeniem, ze względu na przesyłanie przez urządzenie fal radiowych o wysokiej częstotliwości.
   
Opłaty: Nie pobiera się
   
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie
   
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 4550