Nazwa usługi: Dotacja do usuwania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
   
Kogo dotyczy: Osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Tarnowskie Góry, na których stwierdzono występowanie wyrobów zawierających azbest.
   
Podstawa prawna: Inne
Uchwała Nr LXI/609/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowskie Góry
   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o udzielenie dotacji
  • aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości, z terenu której usunięto wyroby zawierające azbest,
  • stosowna umowa świadcząca o prawie do dysponowania nieruchomością w przypadku gdy Wnioskodawca nie jest jej właścicielem,
  • ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
  • oryginały rachunków/faktur dokumentujących poniesione wydatki, wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty,
  • kopia protokołu z przeprowadzonej weryfikacji - gdy dotyczy,
  • kopia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę lub kopia pozwolenia na budowę, dla robót związanych z demontażem lub usuwaniem wbudowanych wyrobów zawierających azbest, wydane przez odpowiedni organ architektoniczno-budowlany,
  • kopia zezwolenia na transport odpadów, dla wykonawcy świadczącego usługę transportu (nie dotyczy wykonawców, którzy uzyskali wpis do rejestru)
   
Opłaty: Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł.

Opłatę skarbową można uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2 (pok. nr 8) albo na rachunek bankowy Gminy: 31 1090 1825 0000 0001 4381 6486.
   
Czas załatwienia sprawy: Wnioski złożone do 10 listopada, rozpatrywane będą w roku bieżącym, natomiast złożone po 10 listopada rozpatrywane będą w następnym roku budżetowym.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 866