Nazwa usługi: Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
   
Kogo dotyczy: Wnioskodawcy
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek
  • Pisemna zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych
  • Pisemna zgoda właściciela lub zarządcy terenu (obiektu), na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych
  • Szkic sytuacyjny terenu z naniesionym punktem sprzedaży napojów alkoholowych
  • Kopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez gminę Tarnowskie Góry)
   
Opłaty: Opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Miejskiego przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.
Opłatę uiszcza się:
-w Kasie Budżetowej Urzędu Miejskiego ul. Rynek 4 pok. Nr 2
-w Kasie Ogólnej w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2 pok. Nr 8
-na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach zamieszczony na stronie www.bip.tarnowskiegory.pl
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).
Opłatę skarbową można uiścić w Kasie Podatkowej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 4 lub w Kasie Ogólnej w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2 pok. Nr 8 albo na rachunek bankowy Gminy Tarnowskie Góry zamieszczony na stronie www.bip.tarnowskiegory.pl.
   
Czas załatwienia sprawy: Sprawa załatwiana jest w terminie miesiąca.
   
Tryb odwoławczy: W terminie 14 dni od dnia odbioru zezwolenia stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który zezwolenie wydał.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 539