Nazwa usługi: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
   
Kogo dotyczy: Wnioskodawcy
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjengo (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
Inne
Uchwała Nr LIV/569/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Tarnowskie Góry miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Uchwała Nr LIV/570/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Tarnowskie Góry liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży.
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
  • Zgoda właściciela/i, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
  • Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r. poz. 594 i 1893 oraz z 2016r. poz. 65)
  • Pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia pełnomocnika) wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł. Opłata ta nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz sporządzonych w formie aktu notarialnego lub notarialnie poświadczonych.
  • Można dołączyć mapkę sytuacyjną punktu (dotyczy nowych punktów), aktualny wpis do CEIDG lub odpis z KRS, kopię umowy spółki cywilnej.
   
Opłaty: Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
-525 zł za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
-525 zł za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
-2100 zł za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia, wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim.
Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem.
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wnosić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach zamieszczony na stronie www.bip.tarnowskiegory.pl. W tytule należy wpisać adres punktu oraz nr punktu, rodzaj alkoholu i numer raty. Opłaty można wnosić również w kasach Urzędu Miejskiego.
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 z.ł Opłatę skarbową można uiścić w Kasie Podatkowej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 4 lub w Kasie Ogólnej w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2 pok. Nr 8 albo na rachunek bankowy Gminy Tarnowskie Góry zamieszczony na stronie www.bip.tarnowskiegory.pl.
   
Czas załatwienia sprawy: Sprawa załatwiana jest w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia wpływu wniosku do Urzędu
   
Tryb odwoławczy: W terminie 14 dni od dnia odbioru zezwolenia, przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który zezwolenie wydał.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 729