Nazwa usługi: Dotacje do termomodernizacji budynków jednorodzinnych
   
Kogo dotyczy: właścicieli lub użytkowników wieczystych budynków mieszkalnych jednorodzinnych
   
Podstawa prawna: Inne
Uchwała Nr XLIII/450/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w latach 2018 - 2020
Inne
Uchwała Nr XLVII/490/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/450/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w latach 2018-2020
Inne
Uchwała Nr LIII/551/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/450/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w latach 2018-2020

   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek
  • aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości zabudowanej lub wydruk z systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych dostępny na stronie https://ekw.ms.gov.pl
  • wypis z kartoteki budynku – w przypadku braku zapisu w księdze wieczystej informacji o budynku
  • oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku (w przypadku współwłasności budynku) lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa; spadkobierca nieruchomości dołącza postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku
  • świadectwo energetyczno-emisyjne posiadanego źródła ciepła (dotyczy kotła węglowego nowej generacji (retortowego) – przypadku wnioskowania o dotację tylko do ocieplenia budynku)
  • załączniki, o których mowa w § 5 Regulaminu – jeżeli dotacja stanowić będzie pomoc de minimis
   
Opłaty: brak
   
Czas załatwienia sprawy: wnioski rozpatrywane będą w latach 2018-2020 wg kolejności wpływu do Urzędu
   
Tryb odwoławczy: brak
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2884