Nazwa usługi: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry
   
Kogo dotyczy: osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości oraz ich następcy prawni.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z późn. zm. wynikającymi z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r. Sygn. akt K 29/13 (Dz. U. z 17 marca 2015 r. poz. 373). (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 83 z późn. zm.)
   
Wymagane dokumenty:
  • Odpis z księgi wieczystej (odpis KW dla lokali jeżeli zostały wyodrębnione) ważne 3 miesiące od daty złożenia wniosku
   
Opłaty: opłata skarbowa uiszczona przy składaniu wniosku w wysokości 10,00 zł (kasa Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Tarnowskie Góry prowadzony przez ING Bank Śląski S.A Nr: 25 1050 1230 1000 0090 3045 9367).
W przypadku jeżeli występuje wielu współużytkowników wieczystych opłatę uiszcza jeden z nich.
   
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego - 30 dni.
Organ może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy - zgodnie z art. 36 Kpa
   
Tryb odwoławczy: w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. Odwołanie składa się w dwóch egzemplarzach.
Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.): w trakcie biegu terminu odwołania strona może zrzec się prawa wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2576