Nazwa usługi: Deklaracja i załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych
   
Kogo dotyczy: Wnioskodawcy
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.)
Ustawa
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 201 z późn. zm.)
- Art. 21
- Art. 207
Ustawa
ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
   
Wymagane dokumenty:
  • deklaracje na podatek od środków transportowych sporządzone na ustalonych formularzach: - deklaracja na podatek od środków transportowych -DT-1, - załącznik do deklaracji DT-1/A Wymagane załączniki: uzasadnienie przyczyn złożenia korekty deklaracji
   
Opłaty:
   
Czas załatwienia sprawy: do 15 lutego,
w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1517