Nazwa usługi: Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora
   
Kogo dotyczy: Inwestor
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
   
Wymagane dokumenty:
  • Oświadczenie strony, na rzecz której decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji na rzecz innej osoby /oryginał/.
  • Oświadczenie wnioskodawcy dot. woli przyjęcia na siebie wszystkich warunków zawartych w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy /oryginał/.
  • W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.
  • Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
   
Opłaty: -od przeniesienia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na rzecz innej osoby - 56 zł,
- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej),
- zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu lub na konto 25 1050 1230 1000 0090 3045 9367 (dla wpłacających za granicą INGBPLPW PL25 1050 1230 1000 0090 3045 9367),
- opłatę skarbową należy uiścić w chwili złożenia wniosku,
- zwolnienia z opłaty zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000)
   
Czas załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca
   
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1050