Nazwa usługi: Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   
Kogo dotyczy: Obywatele
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek zawierający: 1. Imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres, 2. Przedmiot i zakres wnioskowanej zmiany, 3. Określenie nieruchomości (lub opis terenu), których dotyczy wniosek
   
Opłaty: W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę 17 zł. Złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej. Jeżeli w toku prowadzonej sprawy związanej z przyjęciem pełnomocnictwa, organ dokonuje potwierdzenia składanej przez stronę kopii dokumentu za zgodność z oryginałem, należy uiścić opłatę w wysokości 5 zł za każdą stronę:
- zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu lub na konto 25 1050 1230 1000 0090 3045 9367 (dla wpłacających za granicą INGBPLPW PL25 1050 1230 1000 0090 3045 9367),
- opłatę skarbową należy uiścić w chwili złożenia wniosku,
- zwolnienia z opłaty zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)
   
Czas załatwienia sprawy: Do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 916