Nazwa usługi: Dotacja do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
   
Kogo dotyczy: Osób fizycznych, które wybudowały lub przebudowały przyłącze kanalizacyjne
   
Podstawa prawna: Inne
Uchwała Nr XLIII/451/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
Inne
Uchwała Nr XLVII/491/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/451/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o udzielenie dotacji do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
  • aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości podłączanej do sieci kanalizacyjnej
  • stosowna umowa, w przypadku gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości
  • oryginały rachunków/faktur dokumentujących poniesione wydatki, wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty (np. druk KP, polecenie przelewu); Osoby posiadające faktury z ogólnym opisem poniesionych kosztów, a ubiegające się o dotację do budowy studzienki przyłączeniowej winny przedłożyć specyfikację lub załącznik do faktury z wyszczególnioną pozycją dot. zakupu i/lub zabudowy studzienki
  • protokół kontrolno-odbiorowy wybudowanego podłączenia, sporządzonym przez PWiK (oryginał lub kopia)
  • powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wybudowanego podłączenia, wykonaną przez uprawnionego geodetę
  • inne wymagane dokumenty, o których mowa w Rozdziale 4 Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji – w przypadku ubiegania się o dotację stanowiącą pomoc de minimis, pomoc de minimis w rybołówstwie lub pomoc de minimis w rolnictwie
   
Opłaty: Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł
   
Czas załatwienia sprawy: Wnioski złożone do 10 listopada, rozpatrywane będą w roku bieżącym, natomiast złożone po 10 listopada rozpatrywane będą w następnym roku budżetowym
   
Tryb odwoławczy: brak
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 418