Nazwa usługi: Decyzja o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
   
Kogo dotyczy: producentów rolnych
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2188 z późn. zm.)
Ustawa
ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466)
   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,
  • oryginały faktur VAT lub potwierdzone przez upoważnionego wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
   
Opłaty: brak
   
Czas załatwienia sprawy: Wydanie decyzji do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Termin składania wniosków: 1- 29 lutego, 1-31 sierpnia.
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2681