Nazwa usługi: Decyzja w sprawie umorzenia zaległości podatkowej - dla przedsiębiorców
   
Kogo dotyczy: obywatela RP
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.)
- Art. 67a
- Art. 67b
Ustawa
ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362)
   
Wymagane dokumenty:
  • 1. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jst zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy: wszelkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
  • 2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy: wszystkie zaświadczenia o pomoc de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, wszystkie zaświadczenia o pomoc de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat
  • oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
  • Celem obiektywnego rozpatrzenia wniosku prosi się dostarczenie również: sprawozdanie finansowe F-01, bilans lub inne dowody przedstawiające aktualną sytuację finansową przedmiotu - z roku bieżącego oraz z 2 poprzedzających go lat informacji na temat posiadanych zadłużeń (kredyty, pożyczki) i stan zadłużenia na dzień złożenia wniosku, kserokopii aktualnego wpisu z ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KES innych dowodów, celem udokumentowania aktualnej sytuacji finansowej, stanowiącej podstawę do wniosku, oświadczenie o stanie majątkowym
   
Opłaty:
   
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 886