Nazwa usługi: Zezwolenie na świadczenie usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
   
Kogo dotyczy: Wnioskodawcy
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
Inne
Uchwała nr V/60/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 marca 2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowskie Góry.
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)
   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać: 1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP) 2) określenie przedmiotu, obszaru i terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia 3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje przedsiębiorca na prowadzenie działalności objętej wnioskiem (siedziba bazy transportowo-technicznej i opis wyposażenia bazy; specjalistyczne pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych); 4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem 5) stosowane zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami 6) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności
  • do wniosku należy dołączyć - Potwierdzona kserokopia zaświadczenia lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. - Potwierdzona kserokopia dokumentów o gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną; - Potwierdzona kserokopia dokumentów potwierdzających prawo dysponowania nieruchomością stanowiącą bazę transportowo-techniczną. - Potwierdzone kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów stanowiących tabor specjalistyczny do odbioru nieczystości ciekłych - Dowód wniesionej opłaty skarbowej w kwocie określonej w załączniku do n.w. ustawy, którą należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego lub w Kasie Podatkowej albo na konto Urzędu Miejskiego zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 3 oraz art.8 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.)
   
Opłaty: opłata za zezwolenie – 107 złotych.
- Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia jeżeli dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności – 50% stawki określonej od zezwolenia.
Zapłatę opłaty skarbowej w kwocie określonej niżej należy uiścić gotówką w Kasie Urzędu Miejskiego (ul.Sienkiewicza 2, pok. Nr 8) lub w Kasie Podatkowej ul.Rynek) albo na konto Gminy Tarnowskie Góry ING Bank Śląski S.A. Nr 25 1050 1230 1000 0090 3045 9367.
   
Czas załatwienia sprawy: sprawa załatwiana jest w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia wpływu wniosku do Urzędu
   
Tryb odwoławczy: stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1269