Nazwa usługi: Zgłoszenie oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d
   
Kogo dotyczy: osób fizycznych, prowadzących przydomowe oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3/d, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)
- Art. 152
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)
- par. 11 ust. 4
- par. 11 ust. 5
Inne
Uchwała Nr V/26/14/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Tarnowskie Góry (Dz.U. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 4583).
Inne
Rozporządzenie Nr 9/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry (Dz. U Woj. Śl. z 2016r. poz. 4046).
   
Wymagane dokumenty:
  • Zgłoszenie oczyszczalni ścieków,
  • powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,
  • kserokopia dokonanego zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub pozwolenia na budowę, obejmującego budowę przydomowej oczyszczalni ścieków,
  • certyfikat lub inny dokument potwierdzający możliwość uzyskania wymaganych dla instalacji parametrów oczyszczania ścieków,
  • kserokopie dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi (zalecane),
  • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 120 zł,
   
Opłaty: Za dokonanie zgłoszenia opłata skarbowa wynosi 120,00 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić w Kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2 lub na rachunek bankowy Gminy: 25 1050 1230 1000 0090 3045 9367.
   
Czas załatwienia sprawy: W ciągu 30 dni w przypadku przyjęcia zgłoszenia instalacji do eksploatacji.
   
Tryb odwoławczy: W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu do zgłoszenia w drodze decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 655