Nazwa usługi: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
   
Kogo dotyczy: podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
Ustawa
ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)
Rozporządzenie
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71)
   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
  • mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej
  • w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapa sytuacyjno-wysokościowa sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
  • wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
  • w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji
  • karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych – w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – w liczbie odpowiednio po jednym egz. dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego
  • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych - w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – w liczbie odpowiednio po jednym egz. dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego
   
Opłaty: Opłaty:

za decyzję opłata wynosi 205,00 zł
za pełnomocnictwo opłata wynosi 17,00 zł

Opłatę skarbową należy uiścić w Kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2, bądź na rachunek bankowy Gminy: 25 1050 1230 1000 0090 3045 9367.
   
Czas załatwienia sprawy: w ciągu miesiąca, w przypadku skomplikowanej sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do 2 miesięcy od daty wpływu wniosku do Urzędu
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1134