Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych
  • Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dla osób prawnych)
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
   
Opłaty:
   
Czas załatwienia sprawy:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1569