Nazwa usługi: Wpis do ewidencji szkół/placówek niepublicznych
   
Kogo dotyczy: osoby fizyczne i prawne w rozumieniu kodeksu cywilnego
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)
   
Wymagane dokumenty:
  • Dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy: kopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność przez wnioskodawcę w przypadku osoby, wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osoby prawnej.
  • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania lokalem - umowa najmu, akt własności lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.
  • Statut szkoły/placówki opracowany zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
  • Informacja o warunkach lokalowych zgodnie z art. 82 ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty (załacznik nr 1 do wniosku) wraz z opiniami właściwego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej praz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o spełnieniu w budynku szkoły/placówki określonych prawem wymogów bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy.
  • Charakterystyka wyposażenia dydaktycznego - oświadczenie (załacznik nr 2 do wniosku).
  • Wykaz kadry pedagogicznej przewidziane do zatrudnienia w szkole/placówce zawierający informacje dotyczące kwalifikacji pedagogicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi oraz wskazanie osoby pełniącej funkcję dyrektora szkoły/placówki - załącznik nr 3 do wniosku.
  • Dane do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonego przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą z dnia 15.04.2011r. o systemie informacji oświatowej (t.j.Dz.U. z 2015r. poz.45 z późn. zm.) - załącznik nr 4 do wniosku.
  • Pozytywna opinia Śląskiego Kuratora Oświaty oraz zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty w przypadku nadania uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.
   
Opłaty:
   
Czas załatwienia sprawy: Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia (złożenia wymaganych dokumentów) oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu
   
Tryb odwoławczy: W przypadku decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub o wykreśleniu wpisu do ewidencji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 879