Nazwa usługi: Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
   
Kogo dotyczy: Pracodawcy którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)
- Art. 122 ust. 6
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232)
   
Wymagane dokumenty:
  • Do wniosku należy dołączyć kopie: 1) dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy lub osobę zatrudnioną u pracodawcy, 2) umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, 3) dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia o ukończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, 4) dokumenty dotyczące pomocy de minimis (druki w załączeniu) Do wglądu należy przedstawić dokument potwierdzający tożsamość pracodawcy.
   
Opłaty:
   
Czas załatwienia sprawy: w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku lub w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku
   
Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2216