Nazwa usługi: Stypendium Sportowe Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.
   
Kogo dotyczy: Mieszkańcy miasta Tarnowskie Góry
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
Inne
Uchwała Nr XXVI/321/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz wyróżnień i nagród Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte wyniki sportowe;
Inne
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr NP.II.4131.1.325.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 2 sierpnia 2012 r. stwierdzające nieważność Uchwały Nr XXVI/321/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte wyniki sportowe w określonych częściach;
Inne
Postanowienie Nr 1512/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.08.2012 r. w sprawie Regulaminów działania Komisji ds. stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry oraz Komisji ds. wyróżnień i nagród Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte wyniki sportowe;
Inne
Zarządzenie Nr 119/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 17.01.2019 r. w sprawie powołania Komisji do spraw stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry;
Inne
Zarządzenie Nr 352/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.06.2019 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte wyniki sportowe;
Inne
Zarządzenie Nr ........ Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia ........ w sprawie przyznania w ……… roku stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte wysokie wyniki sportowe [sporządzane każdorazowo w danym roku budżetowym].
   
Wymagane dokumenty:
  • 1.Wniosek o przyznanie stypendium sportowego Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte wyniki sportowe. 2.Do wniosku o przyznanie stypendium sportowego należy dołączyć: 1) zaświadczenie wnioskodawcy (klub sportowy) o amatorskim uprawianiu sportu przez kandydata oraz o niekaralności karą dyscyplinarną; 2) zaświadczenie wnioskodawcy (osoba fizyczna) o amatorskim uprawianiu sportu przez kandydata oraz o niekaralności karą dyscyplinarną; albo 3) oświadczenie kandydata o amatorskim uprawianiu sportu oraz o niekaralności karą dyscyplinarną, określoną statutem danego związku sportowego lub przez władze klubu sportowego;
  • 4) zaświadczenie lub komunikat wydany przez odpowiedni polski związek sportowy, potwierdzający osiągnięty wynik sportowy przez danego zawodnika; 5) potwierdzona przez wnioskodawcę kserokopia licencji; 6) program szkolenia i związany z okresem tego szkolenia proponowany okres przyznania stypendium;
   
Opłaty: brak opłat
   
Czas załatwienia sprawy: Po rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta wniosków (o przyznanie stypendium sportowego Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte wyniki sportowe), uprzednio zaopiniowanych przez Komisję do spraw stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry, z uwzględnieniem kryteriów określonych w Uchwale oraz w Rozstrzygnięciu Nadzorczym, po podjęciu decyzji przez Burmistrza Miasta w sprawie przyznania w danym roku stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.
   
Tryb odwoławczy: bez możliwości odwołania
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1226