Nazwa usługi: Zapewnienie dowożenia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i nauki.
   
Kogo dotyczy: Uczniów/wychowanków niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowskie Góry.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)
- Art. 39 ust. 4
Ustawa
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
Inne
Polecenie Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry Nr 90/2017 z dnia 04.08.2017r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach.
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek w sprawie dowozu ucznia/wychowanka niepełnosprawnego wraz z załącznikami
   
Opłaty:
   
Czas załatwienia sprawy: Realizacja usługi odbywa się w czasie trwania roku szkolnego, w godzinach umożliwiających dojazd uczniów/wychowanków na zajęcia oraz powrót z zajęć do domu zgodnie z przyjętym w szkole/przedszkolu/ośrodku planem zajęć na dany rok szkolny. Uczniowie/wychowankowie dowożeni są zbiorowo w grupach lub indywidualnie, zgodnie ze specyfiką procesu dydaktycznego, w którym uczeń/wychowanek uczestniczy.
   
Tryb odwoławczy: Bez możliwości odwołania
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 777